СКАДОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СКАДОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

LVІ сесії VII скликання

19 вересня 2018 року

 

 830

Про призначення директора ясла-садка № 4 комбінованого типу м. Скадовська

Розглянувши клопотання трудового колективу ясла-садка № 4 комбінованого типу м. Скадовська від 05 вересня 2018 року № 44, заяву Савонік О.В. від 10 вересня 2018 року, відповідно до статей, 19, 20, 31 Закону України “Про дошкільну освіту”, статей 25, 26, підпункту 1, 2 пункту 3 розділу ХІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про освіту”, керуючись статтями 25, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Призначити з 20 вересня 2018 року Савонік Олену Валеріївну директором ясла-садка № 4 комбінованого типу м. Скадовська на умовах контракту терміном на 1 (один) рік.

2. Доручити секретарю міської ради Сокольчуку О.М. укласти від імені міської ради контракт з директором ясла-садка № 4 комбінованого типу м. Скадовська в редакції, що додається.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, запобігання корупції, захисту прав та свобод громадян, депутатської діяльності та етики (мандатна), дотримання Статуту територіальної громади міста Скадовська, регламенту роботи ради та взаємодії з правоохоронними органами, радника міського голови з організаційно-кадрових питань виконавчого комітету міської ради Стрілецьку Т.М.

Секретар міської ради О.М. Сокольчук

ПОГОДЖЕНО:

   
     

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 

Д.М. Афанасіаді

     

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 

О.І. Бутенко

     

Радник міського голови з організаційно-кадрових питань виконавчого комітету міської ради

 

Т.М. Стрілецька

     

ПІДГОТУВАВ:

   
     

Головний спеціаліст — старший юрист виконавчого комітету міської ради

 

Г.І. Мурадли

КОНТРАКТ

з директором ясла-садка № 4 комбінованого типу м. Скадовська

м. Скадовськ 19 вересня 2018 р.

Відповідно до частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України, статей 19, 20, 31 Закону України “Про дошкільну освіту”, статей 25, 26, підпункту 1, 2 пункту 3 розділу ХІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про освіту” Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 170 “Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору”,

Скадовська міська рада Скадовського району Херсонської області в особі секретаря міської ради Сокольчука Олега Миколайовича, який діє на підставі пункту 1 частини третьої статті 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іменований далі Роботодавець, з одного боку, та громадянка Савонік Олена Валеріївна, іменована далі Директор закладу дошкільної освіти (далі — ЗДО), з другого боку, уклали цей контракт про таке:

1. Загальні положення

1.1. На підставі рішення LVІ сесії Скадовської міської ради VII скликання від 19 вересня 2018 року № 830 “Про призначення директора ясла-садка № 4 комбінованого типу м. Скадовська Савонік Олена Валеріївна призначається на посаду Директора ЗДО. Роботодавець доручає Директору ЗДО здійснювати загальне керівництво ЗДО з дотриманням умов, передбачених цим контрактом.

1.2. Цей контракт, як особлива форма трудового договору, спрямований на забезпечення умов для проявлення ініціативності та самостійності Директора ЗДО, враховуючи його індивідуальні здібності й професійні навички, підвищення взаємної відповідальності сторін, правову і соціальну захищеність Директора ЗДО.

1.3. Цей контракт регулює трудові та інші відносини між Директором ЗДО і Роботодавцем. Сторони за цим контрактом визнають, що їх права та обов’язки регулюються цим контрактом, Статутом ЗДО, а також чинним в Україні законодавством про працю.

1.4. Директор ЗДО і Роботодавець домовились, що будуть своєчасно, у повному обсязі та добросовісно виконувати умови цього контракту за наявності відповідних асигнувань.

1.5. За цим контрактом Директор ЗДО зобов’язується безпосередньо здійснювати оперативне керування ЗДО, забезпечувати ефективне використання і заощадження закріпленого за ЗДО майна, а Роботодавець зобов’язується створювати відповідні умови для матеріального забезпечення і організації праці Директора ЗДО.

1.6. Директор ЗДО є повноважним представником ЗДО під час реалізації повноважень, функцій, зобов’язань ЗДО, передбачених Статутом ЗДО та іншими нормативними актами.

1.7. Директор ЗДО діє на принципах єдиноначальності і підзвітний в межах, передбачених чинним законодавством, Статутом ЗДО і цим контрактом Роботодавцю, Скадовській міській раді та її виконавчому комітету.

1.8. Директору ЗДО суміщення посади з іншими керівними посадами (крім наукового, науково-методичного керівництва та викладацької роботи) у межах закладу дошкільної освіти чи поза нею не дозволяється.

1.9. У своїй діяльності Директор ЗДО керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання; правилами й нормами охорони праці, техніки безпеки та протипожежної охорони, а також Статутом і локальними правовими актами закладу дошкільної освіти, у тому числі цим контрактом.

1.10. Директор ЗДО дотримується норм Конвенції про права дитини.

2. Предмет контракту

2.1. За цим контрактом та згідно Статуту ЗДО Директор ЗДО зобов’язується безпосередньо здійснювати поточне оперативне управління виробничо-господарською, соціально-побутовою, правовою, кадровою та фінансовою роботою ЗДО, забезпечувати виконання завдань ЗДО, його статутних цілей і фінансової дисципліни, діяльності, направленої на ефективне використання майна, виконання вимог чинного законодавства України, Статуту ЗДО та рішень Роботодавця, Скадовської міської ради та її виконавчому комітету.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Директор ЗДО здійснює поточне (оперативне) керівництво ЗДО, організує його освітню, фінансово-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, передбачену законодавством, Статутом закладу та цим контрактом.

3.2. Директор ЗДО зобов’язаний вжити заходи для створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

3.3. На період чинності цього контракту Директор ЗДО зобов’язаний забезпечити:

— створення умов для здобуття освіти педагогічних працівників ЗДО на рівні державних стандартів;

— розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення вихованців, їх потреби і вміння самовдосконалюватися, формування громадянської позиції;

— дотримання професійного рівня працівників ЗДО, що визначаються за результатами атестації;

— безпечні умови освітньої діяльності;

— дотримання чинного законодавства, активне використання засобів удосконалення управління, зміцнення трудової дисципліни;

— дотримання пунктів колективного трудового договору;

— ефективне використання та збереження закріпленого за ЗДО майна;

— контроль та відповідає за обов’язкове, своєчасне проходження медичних оглядів працівників у підпорядкованому закладі;

— контроль за виконанням заходів з питань енергозбереження в підпорядкованому закладі.

3.4. Директор ЗДО щорічно, до 15 червня, звітує виконавчому комітету Скадовської міської ради про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, піклувальної ради.

3.5. Виконавчий комітет Скадовської міської ради має право вимагати від Директора ЗДО достроковий звіт про дії, якщо останній допустив недбалість, невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків щодо управління ЗДО та розпорядженням його майном.

3.6. Роботодавець (у межах своїх повноважень):

3.6.1. Інформує Директора ЗДО:

— про галузеву, освітню політику на різних рівнях управління;

— про державні стандарти;

3.6.2. Надає інформацію на запит Директора ЗДО.

3.6.3. Порушує питання про звільнення Директора ЗДО у разі закінчення цього контракту, достроково — за вимогою Директора ЗДО, а також у випадку порушення законодавства та умов цього контракту з боку Директора ЗДО;

3.6.4. Організовує фінансовий контроль за діяльністю ЗДО;

3.6.5. Здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за дошкільним навчальним закладом майна;

3.6.7. Забезпечує:

— фінансування витрат на утримання дошкільного навчального закладу у відповідності зі встановленими нормативами бюджетного фінансування для здобуття освіти в межах затверджених асигнувань;

— зміцнення матеріально-технічної бази ЗДО;

— соціальний захист працівників освіти;

— харчування та медичне обслуговування вихованців закладу;

— вирішення в установленому законодавством порядку питань опіки, піклування щодо неповнолітніх, які залишилися без батьківського піклування;

— надання допомоги в навчально-методичному забезпеченні, удосконаленні професійної кваліфікації педагогічних працівників;

— порушує клопотання перед Скадовською міською радою про прийняття рішення з питань перепрофілювання, реорганізації та ліквідації ЗДО.

3.7. Директору ЗДО належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на ЗДО законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені Статутом закладу дошкільної освіти та цим контрактом.

3.8. Директор ЗДО має право:

— діяти від імені ЗДО, представляти його у всіх підприємствах, в установах та організаціях, судах та інших органах;

— видавати довіреності;

— накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

— забезпечувати заохочення творчої праці та ініціативи працівників у межах своєї компетенції та згідно з “Положенням про систему заохочення” та “Положенням про преміювання”;

— у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження та вказівки, обов’язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу;

— організовувати навчально-виховний процес, здійснювати контроль за його ходом та результатами;

— за погодженням з Роботодавцем розробляти і затверджувати за згодою з профспілковим комітетом посадові інструкції, визначати функціональні обов’язки педагогічних працівників, технічного та обслуговуючого персоналу підпорядкованого ЗДО;

— вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Роботодавцем, Статутом ЗДО до відання Директор ЗДО, якщо з указаних актів, Статуту, умов цього контракту не випливає інше;

— має право на викладацьку роботу за фахом згідно з кваліфікаційною категорією та педагогічним званням з тижневим навантаженням 0,5 ставки, заміну занять, науково-методичну роботу.

3.9. Надання інших повноважень здійснюється шляхом укладання додаткової угоди до цього контракту.

3.10. Директор ЗДО укладає трудові договори з працівниками ЗДО відповідно до чинного законодавства, забезпечує ведення та зберігання трудових книжок на педагогічних працівників, працівників технічного та обслуговуючого персоналу. Директор ЗДО зобов’язаний вжити заходів для створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

3.11. Під час укладання трудових договорів з працівниками ЗДО, визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку, Директор ЗДО керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених Статутом ЗДО, договором і фінансовими можливостями закладу.

4. Робочий час

4.1. Директор ЗДО зобов’язується виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку ЗДО.

5. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення Директора ЗДО

5.1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, нараховується заробітна плата, виходячи з установлених норм оплати праці Директору ЗДО, яка складається з:

а) встановленого йому посадового окладу у розмірі, визначеному чинним законодавством, постановами Кабінету Міністрів України в галузі оплати праці працівникам освіти, відповідними наказами Міністерства освіти і науки України;

б) надбавки за вислугу років щомісячно як педагогу згідно з педагогічним стажем;

в) надбавки за престижність професії у розмірі 20 % від посадового окладу у межах фонду оплати праці;

г) надбавки за середньомісячну кількість дітей понад 60 за кожні наступні 60 дітей у розмірі 3 % від посадового окладу.

За сумлінну працю та зразкове виконання посадових обов’язків відповідно до вимог Закону України “Про освіту”, встановлюється щорічна грошова винагорода в розмірі до одного посадового окладу.

Преміювання Директору ЗДО може здійснюватися згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами за рішенням Скадовської міської ради у межах наявних коштів на оплату праці.

5.2. Директору ЗДО надається основна щорічна оплачувана відпустка тривалістю 56 календарні дні.

Оплата відпустки проводиться, виходячи із його середнього заробітку, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі щорічної відпустки йому надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його місячного посадового окладу.

Директор ЗДО визначає час та порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та завершення, поділу її на частини і т.і.) за погодженням з Роботодавцем.

6. Відповідальність сторін, вирішення спорів

6.1. Директор ЗДО несе персональну відповідальність за господарську діяльність дошкільного навчального закладу, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, за забезпечення і виконання заходів з цивільної оборони, охорони праці, пожежної безпеки, санітарного стану ЗДО згідно з законодавством України.

6.2. Директор ЗДО не підлягають відшкодуванню збитки та/або шкода:

— якщо збитки та/або шкода виникли внаслідок обставин непереборної сили і не залежали від волі Директора ЗДО (“форс-мажорні” обставини);

— якщо збитки та/або шкода виникли внаслідок дій (бездіяльності) та/або рішень Роботодавця (його органів та/або посадових осіб).

6.3. У випадку невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього контракту.

6.4. Суперечки між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

7. Внесення змін і доповнень до контракту і його припинення

7.1. Внесення змін та доповнень до цього контракту або до окремих його положень здійснюється виключно у письмовій формі шляхом укладення між сторонами додаткових угод.

Пропозиції щодо змін і доповнень до цього контракту подаються стороною-ініціатором іншій стороні виключно в письмовій формі. Погодження або письмову аргументовану часткову або повну відмову на отримані пропозиції інша сторона повинна надати стороні-ініціатору протягом 2 (двох) тижнів з дати одержання пропозиції.

7.2. Дія цього контракту припиняється:

7.2.1. У зв’язку з закінченням строку його дії;

7.2.2. За згодою сторін;

7.2.3. За рішенням суду;

7.2.4. При переведенні Директора ЗДО, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на роботу на виборну посаду;

7.2.5. У випадку розірвання цього контракту згідно пунктів 7.3 або 7.4 цього контракту;

7.2.6. В інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України та цим контрактом.

7.3. До закінчення строку дії цього контракту він може бути розірваний з ініціативи Директора ЗДО з наступних підстав:

а) у випадку систематичного невиконання Роботодавцем своїх зобов’язань за цим контрактом;

б) у разі хвороби, тимчасової непрацездатності чи інвалідності Директора ЗДО, які перешкоджають ефективному та якісному виконанню обов’язків Директора ЗДО за цим контрактом.

7.4. Директора ЗДО може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний за ініціативою Роботодавця до закінчення строку його дії:

7.4.1. У разі порушення Директора ЗДО чинного законодавства України або обов’язків, передбачених контрактом, в результаті чого для дошкільного навчального закладу настали або можуть настати значні негативні наслідки (збитки, штрафи, постраждав авторитет дошкільного навчального закладу тощо);

7.4.2. У разі систематичного невиконання Директором ЗДО інших обов’язків, покладених на нього цим контрактом або додатковими угодами (додатками) до цього контракту;

7.4.3. У випадку одноразового грубого порушення Директором ЗДО законодавства або обов’язків, передбачених цим контрактом, результатом чого з’явилися значні негативні наслідки;

7.4.4. За іншими підставами, передбаченими законодавством України і цим контрактом;

7.4.5. У разі невиконання або грубого порушення дошкільним навчальним закладом умов і правил ліцензійної діяльності, подання та розповсюдження недостовірної інформації щодо її здійснення;

7.4.6. З інших підстав, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП України.

7.5. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених у цьому контракті, його може бути достроково розірвано з письмовим попередженням відповідної сторони за два тижні.

7.6. У цьому випадку, а також у разі розірвання цього контракту з ініціативи Директора ЗДО чи Роботодавця за цей період (два тижні) Директор ЗДО повинен передати керівництво справами дошкільного навчального закладу методисту або особі, визначеній Роботодавцем, про що скласти відповідний акт приймання-передачі справ, майна та документів ЗДО та подати його на розгляд Роботодавця.

7.7. Якщо розірвання цього контракту проводиться на підставах, встановлених у цьому контракті, але прямо не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Директора ЗДО з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 КЗпП України.

8. Строк дії та інші умови контракту

8.1. Цей контракт діє з 20 вересня 2018 року до 20 вересня 2019 року включно.

8.2. За два місяці до закінчення строку дії цього контракту за угодою сторін його може бути продовжено або укладено на новий строк. Для продовження строку дії цього контракту Директор ЗДО у вказаний строк повинен подати відповідну заяву до Скадовської міської ради.

8.3. Сторони можуть передбачати у цьому контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин.

Конфіденційність цього контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

8.4. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

8.5. Цей контракт складено в двох примірниках, які мають однаковий зміст та юридичну силу, зберігаються по одному примірнику у кожної із сторін.

9. Адреси сторін

9.1. Відомості про Роботодавця:

Повна назва

Скадовська міська рада Скадовського району Херсонської області

Адреса

75700, Херсонська обл., Скадовський р-н, м. Скадовськ,

вул. Гагаріна, буд. 63

Ідентифікаційний код

26285017

Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника Уповноваженого органу

Секретар міської ради Сокольчук Олег Миколайович

Службовий телефон керівника Уповноваженого органу

5-24-94

9.2. Відомості про заклад дошкільної освіти:

Повна назва

Ясла-садок № 4 комбінованого типу м. Скадовська

Адреса

75700, Херсонська обл., Скадовський р-н,

м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 103 А

Ідентифікаційний код

24949772

9.3. Відомості про Директора:

Прізвище, ім’я, по батькові

Савонік Олена Валеріївна

Домашня адреса

 

Мобільний телефон

 

Службовий телефон

 

Паспорт

 

РНОКПП

 

Підписи сторін

від Роботодавця

Секретар міської ради

Сокольчук Олег Миколайович

Директор

Савонік Олена Валеріївна

__________________________

(підпис)

___________________________

(підпис)

М.П. “19” вересня 2018 р.

19” вересня 2018 р.