Скадовська міська рада
Скадовський район, Херсонська область

Регламент ради

Додаток

до рішення міської ради

від 11 листопада 2015 р. № 2

 

РЕГЛАМЕНТ

роботи Скадовської міської ради Скадовського району Херсонської області сьомого скликання

 

1. Загальні положення

 

1.1. Скадовська міська рада Скадовського району Херсонської області сьомого скликання (далі - міська рада) є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Скадовська та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Статутом територіальної громади міста Скадовська, Європейською Хартією місцевого самоврядування та іншими законодавчими актами.

Міська рада є юридичною особою і наділяється законами власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

Міська рада здійснює від імені та в інтересах територіальної громади міста Скадовська права суб’єкта комунальної власності.

Міська рада має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України, символіку, може бути позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, зокрема, звертатися до суду, якщо це необхідно для реалізації його повноважень і забезпечення виконання функцій місцевого самоврядування.

Витрати на її діяльність передбачаються міським бюджетом. Формування, діяльність, компетенція і функції міської ради як органу самоврядування визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами України, Статутом територіальної громади міста Скадовська, цим Регламентом.

1.2. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Сесія міської ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу міської ради. Порядок проведення, скликання чергової і позачергової сесій міської ради, призначення пленарних засідань міської ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень міської ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються цим Регламентом з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

1.3. Міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

Пропозиції щодо питань на розгляд міської ради можуть вноситися міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом міської ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян.

1.4. Рішення міської ради, прийняті в межах наданих їй повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території міста Скадовська органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста Скадовська.

Рішення міської ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Рішення міської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо міською радою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

Рішення міської ради належним чином оформлюються, реєструються і зберігаються.

Рішення міської ради підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Проекти рішень міської ради оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти рішень оприлюднюються негайно після їх підготовки.

У рішеннях міської ради не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.

Рішення міської ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

1.5. Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення міської ради, депутатів здійснює виконавчий комітет міської ради.

1.6. Процедурні питання, які не обговорені в цьому Регламенті, можуть вирішуватися міською радою по мірі їх виникнення у відповідності з діючим законодавством.

1.7. Для виконання визначених чинним законодавством своїх функцій міська рада створює виконавчий комітет, постійні комісії. Міська рада сприяє депутатам у здійсненні їх повноважень шляхом забезпечення необхідними довідково-інформаційними, нормативно-правовими, офіційними матеріалами, організовує вивчення депутатами чинного законодавства, досвіду роботи інших рад, надає допомогу з правових питань, забезпечує необхідні умови для проведення звітів і зустрічей з виборцями.

 

2. Відкритість і гласність роботи міської ради

 

2.1. Пленарні засідання міської ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових контрольних та інших комісій міської ради є відкритими і гласними, крім випадків, встановлених законами України.

2.2. Відкритість засідань міської ради забезпечується шляхом вільного доступу представників засобів масової інформації, а також присутності запрошених осіб, почесних гостей і членів територіальної громади міста Скадовська у встановленому цим Регламентом порядку.

2.3. Гласність засідань міської ради забезпечується шляхом проведення у залі засідань фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням відповідних технічних засобів, з можливим транслюванням засідань по радіо і телебаченню, у мережі Інтернет, через гучномовці за межі будівлі міської ради, офіційного оприлюднення рішень міської ради шляхом обов’язкового розміщення на офіційному веб-сайті міської ради. Порядок офіційного оприлюднення рішень міської ради може встановлюватися окремим положенням, прийнятим міською радою у порядку, встановленому цим Регламентом.

2.4. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє про запрошених осіб, почесних гостей та присутніх членів територіальної громади міста Скадовська.

2.5. Місця для запрошених осіб, почесних гостей та присутніх членів територіальної громади м. Скадовська визначає секретаріат сесії.

2.5. Місця для депутатів міської ради відводяться у залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання міської ради особи, які не є її депутатами (за винятком спеціально уповноважених працівників), не повинні знаходитися у частині сесійної зали, що призначена для розміщення депутатів.

2.6. Закриті пленарні засідання міської ради для розгляду окремо визначених питань відповідно до законодавства України проводяться за рішенням міської ради, прийнятим більшістю депутатів від загального складу міської ради.

2.7. На закритому пленарному засіданні міської ради мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана міською радою необхідною.

2.8. Прийняття рішень та підготовка протоколу закритого пленарного засідання міської ради здійснюються у порядку, встановленому окремим рішенням міської ради у межах чинного законодавства України.

 

3. Формування структури міської ради

 

3.1. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради рішення про його обрання і закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин першої та другої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування».

3.2. Міська рада на сесії обирає та затверджує такі основні органи та посадових осіб:

- секретаря міської ради;

- заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

- кількісний та персональний склад виконавчого комітету міської ради;

- секретаря виконавчого комітету міської ради;

- постійні комісії ради, їх голів і членів.

3.3. Формування, діяльність, компетенція і функції обраних основних органів міської ради визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Статутом територіальної громади міста Скадовська.

 

4. Постійні комісії міської ради

 

4.1. Постійні комісії міської ради є органами міської ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчого комітету.

Постійні комісії обираються міською радою на строк її повноважень у складі голови, секретаря і членів комісії. Перелік постійних комісії та їх персональний склад затверджується на сесії міської ради. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

4.2. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується міською радою з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики» щодо реалізації повноважень міської ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями міської ради.

Для здійснення контролю з конкретно визначених міською радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування, міська рада може створювати із числа депутатів тимчасові контрольні комісії. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради. Діяльність тимчасової контрольної комісії проводиться у відповідності до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Статуту територіальної громади міста Скадовська та Положення про постійні комісії міської ради.

Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням міської ради, її голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

4.3. Постійні комісії у своїй роботі керуються Конституцією України, Законом «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Регламентом та Положенням про постійні комісії міської ради.

4.4. Визначення персонального складу комісій та обрання голів комісій проводиться шляхом домовленості між депутатами ради. Якщо більшість депутатів дійшли спільної думки, щодо єдиного списку кандидатур, то достатньо рішення міської ради прийнятого більшістю від її складу. Якщо не вдалося погодити єдиний список кандидатур то відбувається рейтингове голосування по всім кандидатурам запропонованим для включення у відповідні комісії. Обраними вважатимуться ті депутати, за яких подана найбільша кількість голосів. Якщо дві або більше кандидатур набрали однакову кількість голосів, то питання вирішується жеребкуванням, котре проводить міський голова.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

4.5. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

4.6. Засідання постійної комісії проводяться, як правило один раз на місяць, другого повного робочого тижня, але не пізніше ніж за 12 днів до сесії і воно є чинним, якщо на ньому присутні не менше половини членів комісії. Засідання комісії також скликається у разі необхідності.

Дату, час проведення засідання визначає голова комісії та інформує про це секретаря ради. Депутати запрошуються на засідання комісії та міської ради шляхом телефонограм. Текст телефонограм записується у книгу реєстрації телефонограм.

4.7. Постійні комісії за дорученням міської ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд міської ради, розробляють проекти рішень міської ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

4.8. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань. Постійні комісії вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді і виконавчому комітету органів, підприємств, організацій, установ комунальної власності, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в разі необхідності - на розгляд міської ради, здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради.

4.9.Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

4.10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «про доступ до публічної інформації».

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

4.11. У міській раді створюються наступні постійні комісії:

  •  з питань соціально-економічного розвитку міста, планування та виконання бюджету, встановлення місцевих податків, зборів та інвестиційної політики.
  •  з питань законності, запобігання корупції, захисту прав та свобод громадян, депутатської діяльності та етики (мандатна), дотримання Статуту територіальної громади міста Скадовська, Регламенту роботи міської ради та взаємодії з правоохоронними органами.
  •  з питань житлово-комунального господарства, розвитку промисловості, транспорту, торгівлі та ефективного використання об'єктів комунальної власності.
  •  з питань адміністративно-територіального устрою, врегулювання земельних відносин та будівництва.
  •  з питань підприємництва та регуляторної політики, організації і діяльності закладів і об'єктів гуманітарної сфери, розвитку курортної зони, охорони навколишнього природного середовища, по роботі з молоддю, проведенню культурно-масових та спортивних заходів.
  1.  Постійні комісії є підзвітними міській раді та відповідальними перед нею.

 

5. Виконавчий комітет міської ради

 

Розділ 5.1. Загальні положення

5.1.1. Відповідно до статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет Скадовської міської ради (далі - виконавчий комітет міської ради), який утворюється відповідною радою на строк її повноважень.

Виконавчий комітет міської ради є підзвітним і підконтрольним міській раді.

Після закінчення повноважень міської ради, міського голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

5.1.2. Порядок діяльності виконавчого комітету і його посадових осіб визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, Статутом територіальної громади міста Скадовська, а також рішеннями міської ради і власними рішеннями.

5.1.3. Регламент роботи виконавчого комітету міської ради, внесення змін і доповнень до нього затверджується рішенням міської ради.

5.1.4. Виконавчий комітет міської ради не менше як один раз на рік звітує перед радою про свою роботу та інформує про неї мешканців міста.

5.1.5. Кількісний склад виконавчого комітету міської ради визначається міською радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

Виконавчий комітет міської ради утворюється у складі міського голови, заступника (заступників) міського голови та секретаря виконавчого комітету. Інші члени виконавчого комітету затверджуються міською радою за пропозицією міського голови з числа представників громадськості та установ і організацій міста Скадовська.

До складу виконавчого комітету міської ради входять також за посадою секретар міською ради.

5.1.6. Очолює та здійснює керівництво виконавчим комітетом міської ради міський голова, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цих функцій - перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. У випадках, передбачених частиною другою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» функції керівництва покладаються на секретаря ради.

5.1.7. Виконавчий комітет міської ради:

- попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд міської ради;

- координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

- має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

5.1.8. Матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради здійснюється відповідно радником міського голови з організаційно-кадрових питань виконавчого комітету та фінансово-господарським відділом виконавчого комітету.

Розділ 5.2. Порядок підготовки i проведення засідань виконавчого комітету

5.2.1. Засідання виконавчого комітету проводяться відповідно до плану роботи виконавчого комітету міської ради один раз на місяць, як правило, в третю середу кожного місяця о 13 годині, а також скликаються в міру необхідності.

5.2.2. Скликання засідань виконавчого комітету міської ради здійснюється міським головою, а у випадках, передбачених статтею 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

Засідання є правомочними у разі присутності на них більше половини від загального складу виконавчого комітету міської ради.

5.2.3. Загальна підготовка засідань виконавчого комітету міської ради покладається на секретаря виконавчого комітету міської ради.

5.2.4. Перелік питань, включених до порядку денного засідання виконавчого комітету міської складає секретар виконавчого комітету міської ради на основі плану роботи виконавчого комітету міської ради та наданих проектів рішень.

5.2.5. За 5 днів до засідання секретар виконавчого комітету міської ради: остаточно погоджує з міським головою порядок денний засідання виконавчого комітету міської ради, формує і подає йому папку з усіма документами; за 3 дні до засідання матеріали, підготовлені на розгляд, надаються членам виконавчого комітету міської ради.

Матеріали, що розглядаються на засіданні виконавчого комітету міської ради, вручаються запрошеним у день засідання. Матеріали, подані для розгляду з порушенням строків, включаються у порядок денний засідання лише за згодою міського голови.

5.2.6. На засіданнях виконавчого комітету міської ради можуть бути присутні: посадові особи органів прокуратури, керівники відділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, організацій та установ міста Скадовська відповідно до внесених на розгляд питань. У засіданні можуть брати участь голови постійних комісій та депутати міської ради.

5.2.7. Склад учасників з розгляду питання на засіданні виконавчого комітету міської ради визначається спеціалістом виконавчого комітету міської ради, який готує питання для розгляду на засіданні.

Явку на засідання виконавчого комітету міської ради доповідачів, а також осіб, які запрошені на засідання, забезпечує спеціаліст виконавчого комітету міської ради, який готує питання.

5.2.8. Інформування про час та місце засідання членів виконавчого комітету міської ради здійснює секретар виконавчого комітету міської ради, який в день засідання також реєструє членів виконавчого комітету міської ради, запрошених.

5.2.9. Засідання виконавчого комітету міської ради веде міський голова, а у випадках, передбачених статтею 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

5.2.10. Порядок денний затверджується на початку засідання.

5.2.11. Доповідають на засіданні, як правило, спеціалісти виконавчого комітету міської ради, керівники підприємств, а в разі їх відсутності - заступники керівників.

5.2.12. Для доповіді з основного питання на засіданні виконавчого комітету надається не більше 7 хвилин, спів доповіді - 5 хвилин, виступів у дебатах - 3 хвилини, довідок - 1 хвилини.

5.2.13.Для розгляду кожного з основних питань на засіданні виконавчого комітету міської ради надається до 20 хвилин.

5.2.14. Члени виконавчого комітету міської ради на засіданні мають право:

- вимагати від доповідачів і запрошених роз’яснень щодо питань, які розглядаються;

- брати участь в обговоренні всіх питань;

- пропонувати прийняття проектів рішень, змін та доповнень до них або перенесення розгляду питання на наступне засідання;

- вносити пропозиції до проекту рішення.

Запрошені на засідання мають право:

- брати участь в обговоренні винесеного питання;

- давати довідки з питань, що розглядаються;

- задавати доповідачу запитання.

5.2.15. Особи, присутні на засіданнях виконавчого комітету міської ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, не порушувати порядок, а також не коментувати прийнятих рішень чи процесу їхнього обговорення.

5.2.16. За вимогою головуючого на засіданні, у разі порушення порядку, винних у цьому присутніх осіб може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

5.2.17. Для отримання інформації про прийняті рішення, отримання офіційних копій нормативних актів зацікавлені особи звертаються до секретаря виконавчого комітету міської ради або радника міського голови з організаційно-кадрових питань виконавчого комітету. Інформацію та коментарі для представників засобів масової інформації надає секретар та спеціалісти виконавчого комітету міської ради, які готують питання на розгляд виконавчого комітету міської ради.

5.2.18. Протокол засідання виконавчого комітету міської ради підписується міським головою, а у випадках, передбачених статтею 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

5.2.19. Ведення і оформлення протоколів засідань виконавчого комітету, їх облік здійснює секретар виконавчого комітету, а зберігання - радник міського голови з організаційно-кадрових питань виконавчого комітету міської ради.

Протокол оформляється протягом 5 робочих днів після засідання, підписується міським головою. Рішення, що розглядались на засіданні, доопрацьовуються із врахуванням зауважень і доповнень особами, що готували проекти рішень, і в дводенний термін здаються секретареві виконавчого комітету міської ради, який протягом наступних трьох днів надає рішення на підпис міському голові, розмножує їх та передає раднику міського голови з організаційно-кадрових питань виконавчого комітету міської ради для розсилки не пізніше десяти робочих днів з дати прийняття рішення. Копії рішень та витяги з них знаходяться у радника міського голови з організаційно-кадрових питань виконавчого комітету міської ради до 20 числа кожного наступного місяця. У випадку не отримання вищезазначених рішень та витягів з них заявниками та зацікавленими особами, радник міського голови з організаційно-кадрових питань виконавчого комітету міської ради відправляє їх рекомендованим листом поштою та робить відповідну відмітку у журналі «Видачі рішень виконавчого комітету».

5.2.20. Контроль за виконанням рішень виконавчого комітету міської ради здійснюється заступниками міського голови згідно з розподілом функціональних обов’язків, секретарем виконавчого комітету міської ради та особами, які готували проекти даних рішень.

Розділ 5.3. Порядок підготовки і прийняття рішень виконавчого комітету міської ради

5.3.1. Відповідно до частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради, в межах своїх повноважень, приймає рішення. Рішення виконавчого комітету міської ради приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються міським головою, а у випадках його відсутності - першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету міської ради, він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд міської ради.

5.3.2. Питання на розгляд виконавчого комітету вносяться міським головою, заступниками міського голови, секретарем виконавчого комітету, членами виконавчого комітету, постійними комісіями міської ради, спеціалістами виконавчого комітету. До підготовки питань можуть залучатися фахівці підприємств, установ та організацій, експерти, представники громадських організацій, політичних партій.

5.3.3. При підготовці проектів рішень виконавчого комітету міської ради необхідно чітко визначити питання, з якого передбачається розробити проект, вивчити з цієї проблеми чинне законодавство України, раніше прийняті рішення виконавчого комітету з цих питань. Рішення виконавчого комітету міської ради повинні відповідати вимогам чинного законодавства.

5.3.4. Якщо проект рішення вносить корінні зміни до раніше прийнятих рішень, окремим пунктом попередні слід визнати такими, що втратили чинність.

Якщо в раніше прийнятому рішенні необхідно переглянути лише окремі його положення, в проекті викладається нова редакція змінених пунктів, якими буде доповнено попереднє рішення. Після прийняття пунктів в новій редакції, попередня редакція цих пунктів визнається такою, що втратила чинність.

5.3.5. Проекти рішень повинні бути стислими, відредагованими, відображати суть питання, в них має бути дана об’єктивна оцінка стану справ на підставі перевірених і документально підтверджених фактів, внесені пропозиції, а також запропоновані заходи, спрямовані на усунення виявлених недоліків, визначені терміни виконання та відповідальні особи як по конкретних пунктах, так і в цілому за виконання рішення.

Проекти рішень виконавчого комітету міської ради, як правило, не повинні перевищувати 2 - 3 сторінок, довідки - 3 - 4 сторінок (з питань економічного і соціального розвитку - 5 - 6 сторінок) формату листа А-4.

5.3.6. Проекти рішень вносяться на розгляд виконавчого комітету міської ради від імені спеціалістів виконавчого комітету, які брали участь у їх розробці. На зворотній стороні останньої сторінки проекти рішень підписуються спеціалістом виконавчого комітету, який готував проект рішення, погоджуються з заступником міського голови, що координує питання, секретарем виконавчого комітету міської ради, юристом виконавчого комітету та радником міського голови з організаційно-кадрових питань виконавчого комітету.

При необхідності проекти рішень попередньо погоджуються з головою обласного територіального відділення Антимонопольного комітету.

Всі проекти рішень з питань планування, використання капітальних вкладень, фінансування з бюджету в обов’язковому порядку візуються відповідним заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальником фінансово-господарського відділу виконавчого комітету.

Додатки до рішень підписуються заступниками міського голови, керівниками відділів виконавчого комітету, до функціональних обов’язків яких відносяться питання, що розглядаються.

Якщо проект рішення поданий з порушенням вимог, зазначених у цьому регламенті, або він потребує докорінної переробки, секретар виконавчого комітету повертає його на доопрацювання з установленням терміну повторного подання.

Якщо в процесі доопрацювання до проекту рішення внесені суттєві зміни, то він погоджується повторно.

5.3.7. Погоджені проекти рішень виконкому, додатки до них, інформації та довідки подаються секретареві виконавчого комітету міської ради не пізніше як за 5 робочих днів до засідання виконкому.

5.3.8. Відповідальність за якість підготовки документів, дотримання термінів їх подання покладається особисто на спеціалістів виконавчого комітету, які є його авторами, а також на заступників міського голови, згідно з розподілом обов’язків, секретаря виконавчого комітету міської ради.

5.3.9. Рішення, прийняті на засіданні виконавчого комітету міської ради, у ході обговорення яких були зроблені зауваження, внесені доповнення та зміни, протягом двох днів після засідання виконавчого комітету міської ради остаточно редагуються відповідними посадовими особами і надаються секретареві виконавчого комітету для підпису міським головою, а після підпису копії прийнятих рішень або витяги з них, не пізніше семи робочих днів з дати прийняття рішення, надаються раднику міського голови з організаційно-кадрових питань виконавчого комітету для надання зацікавленим особам.

5.3.10. Кожне рішення має свій номер і дату його прийняття. Нумерація рішень виконавчого комітету ведеться від № 1 за наростанням протягом календарного року.

5.3.11. Рішення виконавчого комітету міської ради, які носять загальнообов’язковий характер, доводяться до відома населення, про що зазначається окремим пунктом рішення з визначенням відповідальних осіб за їх оприлюднення в засобах масової інформації.

5.3.12. На вимогу зацікавленої особи їй надається завірена гербовою печаткою копію або витяг з рішення виконавчого комітету радником міського голови з організаційно-кадрових питань виконавчого комітету, підготовлений секретарем виконавчого комітету.

5.3.13. Рішення виконавчого комітету міської ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані радою.

5.4.14. Рішення виконавчого комітету з мотивів їх невідповідності чинному законодавству визнаються незаконними в судовому порядку.

5.3.15. Рішення виконавчого комітету міської ради, які носять регуляторний характер, готуються відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

6. Форми діяльності міської ради

 

6.1. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань міської ради, а також засідань постійних комісій міської ради.

6.2. Сесії міської ради скликаються міським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

Для вирішення термінових питань скликаються позачергові сесії.

6.3. У випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія також може бути скликана секретарем міської ради.

6.4. Сесія повинна бути також скликана за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу міської ради, виконавчого комітету міської ради.

У разі якщо міський голова чи секретар міської ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у пункті 6.4, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією міської ради.

6.5. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду

6.6. Пропозиції щодо питань на розгляд міської ради можуть вноситися міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

6.7. Розпорядження про скликання міської ради доводиться до відома депутатів міської ради та населення міста Скадовська через районну газету «Чорноморець» або місцеве телебачення не пізніше, як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії. Повідомлення депутатів ради та запрошених здійснюється також шляхом телефонограм із зазначенням часу скликання і місця проведення сесії. Розпорядження про скликання позачергової сесії видається не пізніше, ніж за день до сесії. Оголошення про скликання позачергової сесії через засоби масової інформації не передаються.

6.8. Сесія міської ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу міської ради.

6.9. Сесію міської ради відкриває і веде міський голова, а у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - секретар міської ради. У випадку, передбаченому частиною восьмою статті 46 «Про місцеве самоврядування в Україні», сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів цієї ради. При обговорені звіту міського голови або його особистого питання, засідання веде секретар ради або інший депутат за дорученням ради.

6.10. Протоколи міської ради, прийняті нею рішення підписуються особисто міським головою, у разі його відсутності - відповідно секретарем міської ради, а у випадку, передбаченому частинами сьомою та восьмою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування», - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

6.11. Депутат міської ради зобов’язаний бути присутнім на сесії ради та брати активну участь у її роботі. У разі неможливості прибути на сесію, депутат зобов’язаний повідомити про це міського голову або секретаря ради до початку роботи сесії (письмово, усно, по телефону).

6.12. У роботі сесії міської ради беруть участь запрошені. Список запрошених погоджується з міським головою. В засіданнях сесії міської ради беруть участь заступники міського голови по виконавчій діяльності, члени виконкому, керівники комунальних підприємств міста, інші запрошені особи.

6.13. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У разі необхідності, сесія міської ради може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

 

7. Підготовка сесії міської ради

 

7.1. Підготовка сесії міської ради проводиться у відповідності з планом підготовки сесії, який затверджується міським головою або секретарем міської ради. У випадку, коли сесія скликається депутатами міської ради або постійною комісією, за дорученням депутатів, план підготовки сесії затверджує один з депутатів. При проведенні позачергової сесії - план підготовки не затверджується.

7.2. Підготовка сесії здійснюється посадовими особами виконавчого комітету міської ради, постійними комісіями, секретарем ради.

7.3. Для вивчення, підготовки питань, розробки проектів рішень постійні комісії можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і фахівців.

7.4. За результатами вивчення, підготовки питання комісія, яка здійснювала його підготовку чи посадова особа виконавчого комітету міської ради, подає необхідні довідки, доповідні записки, заходи або пропозиції та проект рішення сесії який повинен вміщувати в собі аналіз обговорюваного питання, об’єктивну та принципову оцінку справ, чітко сформульовані завдання, строки виконання та конкретних виконавців, список осіб, яких необхідно запросити на сесію для розгляду цього питання.

7.5. Усі документи передаються спочатку секретарю ради до 7 числа кожного місяця, а секретар ради - голові постійної комісії для проведення засідання постійної комісії. За наслідками розгляду проектів рішень, постійна комісія готує свої висновки, рекомендації, складає протокол і передає його секретарю ради. Після проведення засідань постійних комісій міський голова видає розпорядження про скликання сесії міської ради.

 

8. Порядок денний сесії міської ради

 

8.1. Порядок денний сесії ради формує міський голова (особа, що виконує його повноваження) на підставі: календарного плану роботи міської ради, пропозицій міського голови, пропозицій постійних комісій, пропозицій депутатів міської ради, пропозицій виконавчого комітету міської ради, пропозицій голови районної державної адміністрації, пропозицій загальних зборів громадян.

До початку затвердження порядку денного сесії, спеціалісти виконавчого комітету міської ради інформують про виконання рішень, прийнятих на попередніх пленарних засіданнях міської ради

8.2. Секретар міської ради збирає пропозиції і завчасно передає їх на розгляд відповідних постійних комісій. На розгляд комісій передаються також звернення, клопотання та інша кореспонденція адресована раді та відповідним комісіям. Постійна комісія за власною ініціативою може внести до порядку денного сесії проекти рішень з цих питань.

8.3. Порядок денний сесії оголошується розпорядженням міського голови (особи, що виконує його повноваження) одночасно з розпорядженням про скликання сесії міської ради. У розпорядженні міський голова (особи, що виконує його повноваження) вказує лише питання попередньо розглянуті постійними комісіями згідно протоколів комісій. Виключення становлять питання «Різне».

8.4. Порядок денний та порядок розгляду питань, внесених до нього, затверджується на початку засідання сесії шляхом голосування простою більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

8.5. Голосування проводиться як по кожній пропозиції про зміну порядку денного, так і по черговості розгляду питань. Рішення приймається більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

8.6. До порядку денного, до його затвердження, можуть бути внесені за пропозицією міського голови, постійних комісій, окремих депутатів питання «Різне» у випадках, коли необхідно внести технічні, граматичні виправлення.

8.7. У порядку денному кожної сесії міської ради передбачається час депутатських запитів, заяв, різного.

 

9. Організація роботи сесії міської ради

 

9.1. Реєстрація депутатів, що прибули на сесію, проводиться перед початком сесії, а також у ході сесії в міру її необхідності з інформуванням депутатів.

9.2. Головуючий на сесії оголошує кількість присутніх і відсутніх на сесії депутатів, а також про запрошених на сесію.

9.3. Регламент роботи сесії встановлюється радою. Рішення про затвердження регламенту приймається більшістю голосів від числа депутатів присутніх на сесії.

9.4. Чергова сесія ради призначається, як правило на останню п’ятницю місяця, на 10:00 або 13:00 годину. Позачергова сесія призначається у виняткових випадках у будь-який день тижня та на будь-яку годину денного часу. До початку позачергової сесії проводиться спільне засідання постійних комісій. Протокол спільного засідання підписують голови постійних комісій, а у разі їх відсутності заступники або секретарі.

9.5. Під час сесії можуть встановлюватися перерви до 20 хвилин через 1,5 - 2 години роботи і година перерви на обід, якщо інше рішення не прийнято радою. Час для доповідей надається у межах до 30 хвилин, співдоповідей - до 15 хвилин, виступаючих в дебатах - до 7 хвилин, для повторних виступів, заяв, питань, пропозицій, довідок - до 3 хвилин. На кожній сесії відводиться до 1 години для виступів депутатів з різних питань, які передбачені порядком денним. В окремих випадках, за погодженням з більшістю депутатів, присутніх на сесії, головуючий має право продовжити час конкретному виступаючому.

9.6. Головуючий на засіданні:

- надає слово для доповідей та виступів у послідовності, затвердженій порядком денним та згідно з поданими секретаріатом сесії списками депутатів та запрошених, які виявили бажання виступити;

- організовує обговорення питань;

- ставить на голосування проекти рішень, пропозиції, доповнення та зміни до них у порядку їх надходження;

- оголошує результати голосування;

- забезпечує порядок в залі засідань, не допускає виступів, які переривають виступаючого, доповідача;

- не допускає будь-який тиск на депутатів при обговорені питань з метою можливості зміни результатів голосування;

- повинен уникати реплік, коментування з приводу поданих пропозицій, прояву емоцій, симпатій чи антипатій.

9.7. З метою забезпечення гласності, об’єктивності, відповідності законам України, даному регламенту на сесії утворюються робочі групи. Пропозиції по кількісному та персональному складу вносяться головуючим. Робочі групи вважаються обраними, якщо за них проголосувало більшість депутатів, присутніх на сесії.

9.9. Лічильна група. Обирається з числа депутатів для визначення і узагальнення результатів голосування на час сесії.

9.9. Секретаріат сесії обирається з числа депутатів для ведення протоколу засідання, розгляду та систематизації запитів, пропозицій депутатів, а також листів, заяв, телеграм, інших звернень які надходять на адресу сесії, інформування сесії по цих питаннях. Встановлює черговість виступаючих у залежності від часу подач записки депутатом на виступ. Дає роз’яснення депутатам з питань роботи сесії.

9.10. Юридична група обирається радою для юридичного забезпечення роботи сесії, дає консультації про відповідність запропонованих проектів рішень законодавчим актам України, консультує депутатів з правових питань. До складу юридичної групи входять депутати, а також можуть входити особи, які не є депутатами ради, фахівці юридичної справи.

9.11. Запрошені особи не мають права втручатися в роботу сесії зобов’язані утримуватися від виявлення схвалення чи несхвалення, дотримуватися порядку, виконувати розпорядження головуючого, займають в залі тільки місця, відведені для запрошених. Особи, що не є депутатами, у випадках порушення встановленого порядку, можуть бути виведені з залу засідань розпорядженням головуючого.

9.12. Заяви про надання слова для виступу подаються депутатами на їм’я головуючого на сесії через секретаріат сесії. Головуючий може надавати слово для виступу і при усному звернені депутата. Головуючий на засіданні може надавати слово запрошеному для виступу в обговорені питання, що розглядається, при цьому депутати ради мають право на першочерговий виступ. Міський голова (чи особа, що виконує його повноваження) ради має право взяти слово для виступу в будь-який час з додержанням Регламенту. Депутат ради може виступати з одного і того питання не більше двох разів. Допускається право передачі права виступу на користь іншої особи. Слово для пропозицій, зауважень по порядку ведення сесії, для довідок, відповіді на питання і роз’яснень може бути надано головуючим поза чергою. У разі зауважень депутата щодо порушень регламенту, головуючий зобов’язаний надати йому слово поза чергою.

9.13. Виступаючий на сесії не повинен відхилятися від теми обговорення, не може використовувати в своїй мові некоректні вислови, заклики до незаконних і насильницьких дій. Головуючий у цих випадках повинен попередити виступаючого. Після повторного попередження виступаючий позбавляється слова. Вказаним особам слово для повторного виступу не надається.

9.14. При розгляді радою питань про програму соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм, міський бюджет та звітів про їх виконання, можуть заслуховуватися співдоповіді і проводиться обговорення питань.

9.15. Обговорення питання, яке розглядає сесія, припиняється за рішенням ради. Після припинення дебатів доповідачі можуть виступати з заключним словом.

9.16. За рішенням міської ради розгляд питання порядку денного сесії в разі необхідності може бути перенесено на засідання постійної комісії міської ради, зняте з обговорення на доопрацювання. Про перенесення чи зняття питання порядку денного сесії секретар міської ради вносить відомості до протоколу сесії.

9.17. Міська рада може доручити відповідній комісії або декільком комісіям міської ради, посадовим особам виконавчого комітету міської ради розробити, відредагувати і внести на її розгляд остаточний проект рішення ради з питання, що розглядається, дати протокольне доручення посадовій особі органу місцевого самоврядування.

9.18. Для своїх виступів, оголошень, заяв, питань депутати і запрошені використовують трибуну сесії так і можуть виступати з місця.

9.19. Для автоматизації процесу проведення пленарних засідань сесій міської ради застосовується програмно-технічний комплекс системи електронного голосування. Голосування із застосуванням системи електронного голосування депутати здійснюють особисто під час пленарного засідання персональними електронними картками. Результати поіменного голосування можуть оприлюднюватись на офіційному веб-сайті міської ради. Результати інших голосувань видруковуються і видаються за вимогою голові лічильної комісії, керівникам депутатських груп і фракцій, головам постійних комісій, головуючому на засіданні, секретарю міської ради, секретаріату сесії.

9.20. Чергові та позачергові сесії проводяться у сесійній залі, яка обладнана системою аудіо та відео фіксації та дозволяє здійснювати перегляд сесії в режимі прямої трансляції через веб-камери, а також повну фіксацію сесії. Відразу після закінчення сесії але не пізніше трьох робочих днів, секретар міської ради зобов’язаний оприлюднити відеозапис цієї сесії  на офіційному веб-сайті міської ради.

 

10. Підготовка, розгляд проектів та прийняття рішень міської ради

 

10.1. Проекти рішень разом із необхідними документами вносяться на розгляд постійної комісії, міської ради спеціалістами виконавчого комітету - посадовими особами, депутатами, постійною комісією, які брали участь у їх розробці. До проектів рішень, які на засіданнях постійних комісій викликали спір, або необхідність отримати додаткові роз’яснення, юристи виконавчого комітету надають письмові юридичні висновки щодо відповідності проектів вимогам чинного законодавства. Спеціалісти фінансово-господарського відділу виконавчого комітету надають письмові обґрунтування щодо доцільності продажу або оренди земельних ділянок, ефективності використання об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Скадовська, об’єктів спільної власності територіальних громад Скадовського району. На зворотній стороні останньої сторінки проекту рішення підписуються спеціаліст виконавчого комітету міської ради, чи депутат, який готував проект рішення, погоджуються з заступником міського голови, що координує питання, секретарем міської ради, юристом виконавчого комітету та, за необхідності, начальником відповідного відділу виконавчого комітету міської ради.

Усі проекти рішень з питань планування, використання бюджетних коштів в обов’язковому порядку візуються відповідним заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальником фінансово-господарського відділу виконавчого комітету міської ради. Проект рішення розроблений (доопрацьований) постійною комісією підписується її головою.

Додатки до рішень підписуються заступниками міського голови, керівниками відділів виконавчого комітету міської ради, секретарем ради, відповідно до функціональних обов’язків яких відносяться питання, що розглядаються.

Якщо проект рішення поданий з порушенням вимог, зазначених у цьому регламенті, або він потребує докорінної переробки, секретар міської ради повертає його на доопрацювання з установленням терміну повторного подання.

Якщо в процесі доопрацювання до проекту рішення внесені суттєві зміни, то він погоджується повторно. Виконавці проектів рішень беруть участь у всіх стадіях їх обговорення та прийняття.

10.2. Погоджені проекти рішень ради, додатки до них, інформації та довідки подаються секретареві ради не пізніше 7 числа кожного місяця.

10.3. Відповідальність за якість підготовки проектів рішень та документів, дотримання термінів їх подання покладається особисто на спеціалістів виконавчого комітету, які є його авторами, а також на заступників міського голови, згідно з розподілом обов’язків, юриста виконкому.

10.4. Проекти рішень, поправки, уточнення заносяться до протоколу засідання постійної комісії, який передається секретарю міської ради після засідання комісії.

10.5. При необхідності внесення об’ємних за змістом та текстом доповнень, змін, уточнень до проекту рішення, під час його обговорення на сесії, депутат робить це виключно в письмовій формі та передає до секретаріату сесії, в інших випадках - усно.

10.6. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення питання більшістю депутатів від загального складу міської ради, крім випадків, передбачених цим Регламентом. Рішення міської ради доводяться до виконавців, а в разі необхідності населенню не пізніше, ніж на 15 робочий день після проведення сесії.

Рішення, що є регуляторними актами оприлюднюються через офіційний сайт міської ради або газету «Чорноморець».

10.7. Рішення, прийняті на пленарному засіданні міської ради, у ході обговорення яких були зроблені зауваження, внесені доповнення та зміни, протягом двох робочих днів після засідання ради остаточно редагуються відповідними посадовими особами виконавчого комітету міської ради чи депутатами. На зворотній стороні останньої сторінки рішення підписується спеціалістом виконавчого комітету міської ради чи депутатом, який готував проект рішення, погоджується з заступником міського голови, що координує відповідне питання, секретарем ради, юристом виконавчого комітету міської ради та начальниками відділів виконкому, згідно посадових обов’язків. Після погодження рішення передаються секретарю міської ради для підпису міським головою. Копії прийнятих рішень або витяги з них, не пізніше десяти робочих днів з дати прийняття рішення, надаються раднику міського голови з організаційно-кадрових питань виконавчого комітету міської ради для надання заявникам та зацікавленим особам. Рішення та витяги з них знаходяться у радника до 20 числа кожного наступного місяця. Якщо до вказаного періоду зацікавлені особи та заявники не звернулися за отриманням цих рішень, радник міського голови з організаційно-кадрових питань виконавчого комітету міської ради відправляє їх рекомендованим листом поштою, про що робить відмітку у журналі «Розсилка рішень».

10.8. Кожне рішення має свій номер і дату його прийняття. Нумерація рішень міської ради ведеться від № 1 за наростанням протягом скликання.

10.9. Рішення міської ради, які носять загальнообов’язковий характер, доводяться до відома населення, шляхом їх оприлюднення в засобах масової інформації.

10.10. На вимогу заявника йому надається завірена гербовою печаткою копія або витяг з рішення міської ради секретарем міської ради.

10.11. Рішення міської ради з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

10.12. Рішення міської ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

11. Види голосування і процедури прийняття рішень міської ради

 

11.1. Рада приймає рішення про форму голосування: відкрите, поіменне або таємне. При внесенні більш як двох альтернативних проектів або пропозицій, за рішенням ради проводиться рейтингове або двотурове голосування в порядку їх надходження.

11.2. Процедура для прийняття рішення міської ради включає в себе доповідь (повідомлення), питання, відповіді на них, дебати, за необхідності, заключний виступ доповідача, формулювання рішення та його альтернатив, які вносяться на голосування, зауваження по процедурі і формі голосування по кожній альтернативі. Якщо пропозиція головуючого на сесії або іншого депутата по цій процедурі не викликає заперечень, голосування може не проводитись. При проведені відкритого голосування підрахування голосів доручається лічильній групі депутатів, склад якої назначається сесією.

11.3. Перед початком відкритого голосування головуючий вказує кількість пропозицій, узагальнює чи уточнює формулювання, нагадує, якою більшістю голосів депутатів може бути прийнято рішення. Голосування проводиться шляхом підняття руки.

11.3.1. Відкрите голосування проводиться за допомогою електронної системи з фіксацією результатів голосування - поіменне, в тому числі з можливим роздрукуванням результатів голосування кожного депутата. На вимогу депутатів результати голосування можуть висвітлюватися на інформаційному табло електронної системи в залі засідань.

11.3.2. Шляхом підняття руки (у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи).

11.3.3. Шляхом подачі бюлетенів у порядку, встановленому цим Регламентом.

11.3.4. Після закінчення кожного голосування за допомогою електронної системи його результати висвітлюються на інформаційному табло електронної системи в залі засідань та оголошуються головуючим.

11.4. Для проведення таємного голосування і визначення результатів, сесія обирає відкритим голосуванням лічильну комісію. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії. Час і місце голосування, порядок його проведення, форма бюлетенів встановлюється лічильною комісією. Бюлетені для таємного голосування видають члени лічильної комісії у відповідності зі списками депутатів. Результати таємного голосування оформляються протоколами лічильної комісії, які підлягають затвердженню на сесії відкритим голосуванням.

11.5. Після підрахунку голосів головуючий оголошує результати голосування.

11.6. В усіх видах голосування депутат зобов’язаний здійснити своє право на голосування. Депутати, відсутні на голосуванні, не мають права подати свій голос пізніше.

11.7. Повторне голосування проводиться тільки у випадку виявлення помилок у порядку голосування і проводиться за рішенням сесії.

11.8. Кожна поправка, доповнення, зміни, пропозиція обговорюється і виноситься на голосування окремо, якщо на цьому наполягає депутат.

11.9. Після оголошення про голосування слово для обговорення не надається, за винятком пропозицій про порядок проведення даного голосування.

 

12. Прийняття і зміни Регламенту. Відповідальність за його порушення

 

12.1. Даний Регламент приймається, доповнюється і змінюється більшістю голосів від загального складу депутатів міської ради.

12.2. Будь яка зміна Регламенту стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.

12.3. Зауваження щодо порушення Регламенту береться до відома головуючим на засіданні невідкладно. Всі порушення регламенту оголошують на сесії із зазначенням осіб, які допустили ці порушення.

12.4. Неодноразове порушення регламенту депутатом є підставою позбавлення його права на виступ по розгляду з того чи іншого питання. Це рішення може прийняти головуючий або міська рада.

12.5. Міський голова, секретар, депутат міської ради, голова, бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень міською радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання міської ради, на якому розглядається відповідне питання.

Здійснення контролю за дотриманням вимог абзацу першого пункту 13.5, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену міською радою.

 

13. Матеріальне забезпечення діяльності міської ради та депутатів

 

13.1. Майновий комплекс, необхідний для забезпечення діяльності міської ради та її органів, визначається міською радою із складу комунальної власності територіальної громади міста Скадовська за поданням міського голови.

13.2. Фінансове забезпечення діяльності міської ради і її органів забезпечується за рахунок міського бюджету.

13.3. У випадку, якщо депутат направляється у відрядження за розпорядженням міського голови, рішенням ради або постійної комісії він отримує відшкодування в межах передбачених для посадових осіб органів місцевого самоврядування.

13.4. Для здійснення депутатських повноважень депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодування йому середнього заробітку за основним місцем роботи за рахунок міського бюджету, якщо дані витрати передбачені при прийняті бюджету.

13.5. Ніхто не має права обмежувати повноваження депутата міської ради. Депутату міської ради забезпечуються умови для повної і ефективної реалізації його прав і обов’язків, визначених Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», цим Регламентом.

 

 

 

Рішення сесії міської ради від 22.12.2015 року № 62 "Про внесення та затвердження змін до Регламенту роботи Скадовської міської ради Скадовського району Херсонської області сьомого скликання"

 

Рішення сесії міської ради від 19.02.2016 року № 103 "Про внесення та затвердження змін до Регламенту роботи Скадовської міської ради Скадовського району Херсонської області сьомого скликання"