СКАДОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СКАДОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

14.05.2018

 

70-р

Про затвердження посадових інструкцій деяких посадових осіб виконавчого комітету Скадовської міської ради та внесення змін до розпорядження міського голови від 21.02.2017 № 29-р “Про затвердження посадових інструкцій працівників апарату міської ради та її виконавчого комітету”

Відповідно до статті 29 Кодексу законів про працю України, рішення LI позачергової сесії Скадовської міської ради VII скликання від 10.05.2018 № 710 “Про внесення змін до рішення міської ради від 16.05.2006 № 6 “Про затвердження структури виконавчого комітету міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконкому, витрат на їх утримання”, керуючись пунктами 19, 20 частини четвертої статті 42, пунктом 1 частини третьої статті 50 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Посадову інструкцію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

1.2. Посадову інструкцію радника міського голови із організаційного забезпечення діяльності міської ради, роботи депутатів та комунікативних зв’язків.

2. Внести зміни у додаток до розпорядження міського голови від 21.02.2017 № 29-р “Про затвердження посадових інструкцій працівників апарату міської ради та її виконавчого комітету” такі зміни:

2.1. Посадові інструкції заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника відділу містобудування, архітектури та земельних відносин виконавчого комітету міської ради, головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та земельних відносин виконавчого комітету міської ради викласти в нових редакціях, що додаються.

2.2. Доповнити посадовими інструкціями, зазначеними в підпунктах 1.1, 1.2 пункту 1 цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Секретар міської ради О.М. Сокольчук

ПОГОДЖЕНО:

   
     

Секретар виконавчого комітету міської ради

 

Л.В. Козел

     

Радник міського голови з організаційно-кадрових питань виконавчого комітету міської ради

 

Т.М. Стрілецька

     

ПІДГОТУВАВ:

   
     

Головний спеціаліст — старший юрист виконавчого комітету міської ради

 

Г.І. Мурадли

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

від 14.05.2018 № 70-р

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

заступника міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (далі — заступник міського голови) є посадовою особою органу місцевого самоврядування, що працює у виконавчому комітеті міської ради, має відповідні повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультаційно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок міського бюджету.

1.2. Заступник міського голови приймається на службу в органи місцевого самоврядування шляхом затвердження міською радою за пропозицією міського голови та працює у виконавчому комітеті міської ради на постійній основі, здійснюючи свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

1.3. Заступник міського голови повинен мати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, стаж робити за фахом не менше 5 років, на керівних посадах не менше 3 років, досконало володіти державною мовою, мати навички роботи з персональним комп’ютером.

1.4. Заступник міського голови входить до складу виконавчого комітету міської ради.

1.5. Заступник міського голови у своїй діяльності підпорядкований міському голові та підзвітний і підконтрольний міській раді, а з питань здійснення виконавчим комітетом міської ради своїх повноважень — також підконтрольний і підзвітний виконавчому комітету міської ради.

1.6. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, повноваження заступника міського голови припиняються на підставі і в порядку, визначених Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законами України.

1.7. Заступнику міського голови підпорядковані посадові особи виконавчого комітету міської ради у питаннях підготовки та виконання бюджету міста, програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, окремих цільових програм міської ради гуманітарного спрямування, що є її складовими, а також всі працівники міської ради та виконавчого комітету міської ради з питань розвитку освіти, культури, фізичної культури і спорту, соціального захисту.

1.8. У своїй діяльності повинен знати та керуватися Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції”, “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”,Про загальну середню освіту”,Про культуру”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інструкцію з діловодства у Скадовській міській раді та її виконавчому комітеті; правилами внутрішнього трудового розпорядку, ділового етикету, охорони праці та протипожежної безпеки; рішеннями сесії та виконавчого комітету міської ради прийняті у межах її повноважень; а також інші нормативні документи пов’язані з виконанням посадових обов’язків.

2. ЗАВДАННЯ І ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Організовує розробку проекту місцевого бюджету, програми соціально-економічного і культурного розвитку міста, інших цільових програм міста в галузі освіти, культури, молоді та спорту, соціального захисту, подає їх на затвердження міській раді та виконавчому комітету; здійснює контроль за їх виконанням та подає звіти про хід та результати виконання цих програм.

2.2. Реалізує державну політику в галузі освіти, культури, молоді та спорту, соціального захисту населення.

2.3. Координує роботу дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів міста Скадовська, закладів культури, фізичної культури та спорту.

2.4. Організовує виконання та контролює дотримання законодавства щодо національно-культурних і мовних прав громадян.

2.5. Координує діяльність оздоровчих закладів, які розташовані на території міста Скадовська.

2.6. Проводить попередній розгляд проектів планів розвитку та діяльності комунальних освітніх закладів та комунальних установ міської ради, здійснює аналіз ефективності використання ними бюджетних коштів.

2.7. Подає відповідно до законодавства на розгляд ради та виконавчого комітету пропозиції ,що стосується відповідного напрямку роботи.

2.8. Забезпечує належну підготовку матеріалів та проектів рішень на засідання виконкому з питань, віднесених до власних функціональних обов’язків.

2.9. Здійснює розробку нормативно-правових актів з питань, що відноситься до компетенції заступника міського голови.

2.10. Організовує та проводить наради, засідання з питань гуманітарно-соціальної сфери розвитку міста.

2.11. Організовує та проводить прес-конференції, брифінги, зустрічі представників засобів масової інформації з міським головою, іншими заступниками міського голови з питань, прийнятих міською радою та виконавчим комітетом щодо гуманітарно-соціального розвитку міста.

2.12. Очолює роботу наступних комісій виконавчого комітету:

— з житлово-побутових питань;

— з питань надання адресної матеріальної грошової допомоги окремим категоріям мешканців міста;

— з питань надання матеріальної допомоги на лікування;

2.13. Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом у порядку, визначеному законом згідно затвердженого графіка.

2.12. Готує письмові відповіді на письмові звернення юридичних і фізичних осіб.

2.13. Розглядає запити на інформацію, розпорядником якої є міська рада, з питань, що належать до його компетенції, у відповідності із Законом України Про доступ до публічної інформації.

2.14. За дорученням міського голови може ухвалювати рішення з окремих питань, віднесених до своєї компетенції.

2.15. Виконує інші обов’язки за дорученням міського голови.

3. ПРАВА

3.1. Заступник міського голови має право вимагати від працівників виконавчого комітету та керівників підпорядкованих комунальних закладів, установ вчасної і якісної підготовки проектів рішень, обґрунтувань, пояснювальних та аналітичних записок, які виносяться на розгляд міської ради та виконавчого комітету.

3.2. Запитувати від виконавців інформацію про хід виконання рішень, прийнятих міською радою та виконавчим комітетом.

3.3. Залучати до участі в розробленні проектів рішень спеціалістів виконавчого комітету міської ради, спеціалістів районних служб (за згодою), керівників міських комунальних закладів та установ.

3.4. Отримувати у встановленому порядку від державних органів влади, підвідомчих підприємств, установ, громадських об’єднань, розташованих на території міста Скадовська, інформацію та матеріали, необхідні для виконання посадових обов’язків.

3.5. Вносити пропозиції міському голові щодо вдосконалення діяльності виконавчого комітету міської ради, комунальних закладів та установ міської ради.

3.6. За погодженням з міським головою давати засобам масової інформації роз’яснення та коментарі стосовно питань та ситуацій, що виникають внаслідок реалізації виконавчим комітетом міської ради своїх повноважень.

3.7. За дорученням міського голови представляти виконавчий комітет міської ради в інших органах управління при розгляді питань, що стосуються діяльності виконавчого комітету міської ради.

3.8. Брати участь в засіданнях постійних комісій /без права голосування/, нарадах при міському голові, зборах жителів міста з питань, пов’язаних з посадовими обов’язками.

3.9. Забезпечувати ділове листування з різними інстанціями з питань, що належать до компетенції заступника міського голови.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Заступник міського голови несе відповідальність за:

4.1. Неякісне і несвоєчасне виконання, покладених на нього цією посадовою інструкцією, завдань та обов’язків, бездіяльності або невикористання наданих йому прав, порушення норм правил поведінки працівника органу місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;

4.2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності — у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

4.3. Завдання матеріальної шкоди — у межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України;

4.4. Розголошення відомостей, що становлять таємницю установи;

4.5. Недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку установи;

4.6. Недотримання інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії;

4.7. Відповідність підготовлених ним проектів рішень виконкому та ради вимогам чинного законодавства;

4.8. Своєчасність та недопущення порушень термінів виконання рішень виконкому, ради;

4.9. Надання на засідання виконкому, ради недостовірної інформації.

Ознайомлений (а),

копію посадової інструкції отримав (ла): ____________________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

від _________________ № _______

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

радника міського голови із організаційного забезпечення

діяльності міської ради, роботи депутатів

та комунікативних зв’язків

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Радник міського голови із організаційного забезпечення діяльності міської ради, роботи депутатів та комунікативних зв’язків (далі — радник міського голови) є посадовою особою місцевого самоврядування, на яку розповсюджується дія Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

1.2. На посаду радника міського голови призначається особа з повною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування або на державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 3 років; з досвідом діяльності депутата місцевої ради; досконалим володінням українською мовою та вмінням працювати з комп’ютером на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

1.3. У роботі радник міського голови безпосередньо підпорядковується міському голові.

1.4. Радник повинен знати та керуватися у своїй діяльності: Конституцією України; Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Про органи самоорганізації населення”, “Про запобігання корупції”, “Про звернення громадян”, “Про доступ до публічної інформації” та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються організації та діяльності органів місцевого самоврядування; Регламентом роботи Скадовської міської ради; інструкцією з діловодства у Скадовській міській раді та її виконавчому комітеті; правилами внутрішнього трудового розпорядку, ділового етикету, охорони праці та протипожежної безпеки; рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, прийнятими у межах їх повноважень.

2. ЗАВДАННЯ І ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Радник міського голови забезпечує організаційну підготовку і проведення:

— сесій міської ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

— засідань постійних комісій міської ради та інших депутатських комісій;

— нарад, що проводяться міським головою із депутатами міської ради.

2.2. Організовує із відповідними спеціалістами виконавчого комітету підготовку проектів рішень міської ради, розпоряджень міського голови про скликання пленарних засідань міської ради.

2.3. Надає пропозиції міському голові щодо формування порядку денного пленарних засідань міської ради.

2.4. Готує на сесію для міського голови папки з матеріалами проектів рішень, та порядок ведення засідання міської ради.

2.5. Надає допомогу секретаріату у веденні протоколу сесії, його оформленні.

2.6. Організовує ведення документації спільних засідань постійних комісій міської ради.

2.7. Забезпечує, спільно з відповідними спеціалістами виконавчого комітету, підготовку інформації про виконання раніше прийнятих рішень міською радою та надає її на розгляд постійних комісій.

2.8. Складає щоквартальний план роботи Скадовської міської ради, подає його на затвердження ради та здійснює контроль за його виконанням.

2.9. Сприяє депутатам міської ради у здійсненні ними своїх повноважень:

— готує довідкову, аналітичну та іншу інформацію для користування у роботі депутатів;

— надає методично-консультативну допомогу у веденні документації постійних комісій міської ради;

— надає допомогу в організації звітів депутатів перед виборцями.

2.10. Складає план навчання депутатів міської ради та контролює його виконання

2.11. Забезпечує оформлення та видачу Посвідчення депутата та помічника-консультанта депутата міської ради.

2.12. Веде облік депутатів та помічників-консультантів депутатів міської ради.

2.13. Організовує контроль за виконанням депутатських запитів.

2.14. Разом з іншими посадовими особами виконавчого комітету міської ради у межах своєї компетенції організовує виконання пропозицій та рекомендації, прийнятих постійними комісіями, виконання рішень міської ради.

2.15. Здійснює підшивку протоколів сесії та матеріалів до рішень міської ради.

2.16. Веде облік рішень міської ради та готує копії рішень міської ради для виконавців та на запити осіб, відповідно до вимог чинного законодавства.

2.17. Організовує зберігання протягом встановленого строку протоколів сесій міської ради, протоколів засідань постійних комісій міської ради, спільних засідань постійних комісій, підготовку і передачу їх до архіву.

2.18. За дорученням міського голови, секретаря міської ради готує для ЗМІ інформаційні матеріали про діяльність міської ради, роз’яснює зміст прийнятих нею рішень.

2.19. Виконує інші доручення міського голови, секретаря міської ради.

3. ПРАВА

3.1. Радник міського голови має право співпрацювати з іншими спеціалістами виконавчого комітету міської ради.

3.2. Отримувати від відділів міської ради, підприємств, установ і організацій міста матеріали з питань, що відносяться до його компетенції.

3.3. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються організації роботи ради та її виконавчих органів.

3.4. Бути присутнім на сесіях міської ради, засіданнях постійних комісій, нарадах міського голови із депутатами, на засіданнях виконавчого комітету.

3.5. Вносити керівництву ради пропозиції щодо вдосконалення організаційної роботи, направленої на ефективну та якісну підготовку сесій міської ради, заходів, що проводить міська рада.

3.6. На просування по службі з урахуванням кваліфікації, здібностей, сумлінного виконання своїх обов’язків, участі у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії, проходження стажування.

3.7. Вносити пропозиції щодо удосконалення своєї роботи.

3.8. На здорові, безпечні та належні для роботи умови праці.

3.9. На оплату праці відповідно до займаної посади, якості виконання посадових обов’язків, присвоєного рангу та стажу роботи, а також на забезпечення у межах виділеного фінансування необхідними для виконання посадових обов’язків приміщенням, меблями, оргтехнікою, канцелярським приладдям та іншими матеріалами.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Радник міського голови несе персональну відповідальність за:

4.1. Неякісне і несвоєчасне виконання, покладених на нього цією посадовою інструкцією, завдань та обов’язків, бездіяльності або невиконання наданих йому прав, порушення норм правил поведінки працівника органу місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням.

4.2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності — у межах, визначених чинним адміністративним, цивільним та кримінальним законодавством України.

4.3. Завдання матеріальної шкоди — у межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. Розголошення відомостей, що становлять таємницю установи.

4.5. Недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку установи.

4.6. Недотримання інструкції з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.

4.7. Невідповідність підготовлених ним проектів рішень ради, вимогам чинного законодавства.

4.8. За своєчасність та недопущення порушень термінів виконання рішень міської ради.

4.9. Надання на засідання виконкому, ради недостовірної інформації.

Ознайомлений (а),

копію посадової інструкції отримав (ла): ____________________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

від _________________ № _______

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

заступника міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (далі — заступник міського голови) є посадовою особою органу місцевого самоврядування, що працює у виконавчому комітеті міської ради, має відповідні повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультаційно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок міського бюджету.

1.2. Заступник міського голови приймається на службу в органи місцевого самоврядування шляхом затвердження міською радою за пропозицією міського голови та працює у виконавчому комітеті міської ради на постійній основі, здійснюючи свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

1.3. Заступник міського голови повинен мати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, стаж робити за фахом не менше 5 років, на керівних посадах не менше 3 років, досконало володіти державною мовою, мати навички роботи з персональним комп’ютером.

1.4. Заступник міського голови входить до складу виконавчого комітету міської ради.

1.5. Заступник міського голови у своїй діяльності підпорядкований міському голові та підзвітний і підконтрольний міській раді, а з питань здійснення виконавчим комітетом міської ради своїх повноважень — також підконтрольний і підзвітний виконавчому комітету міської ради.

1.6. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, повноваження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради припиняються на підставі і в порядку, визначених Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законами України.

1.7. Заступнику міського голови підпорядковані посадові особи виконавчого комітету міської ради у питаннях підготовки та виконання бюджету міста, програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, окремих цільових програм міської ради, що є її складовими, а також всі працівники міської ради та виконавчого комітету міської ради з питань управління об’єктами комунальної власності, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування.

1.8. У своїй діяльності повинен знати та керуватися Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції”, “Про засади державної регуляторної політики”, “Про оренду державного та комунального майна”, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інструкцію з діловодства у Скадовській міській раді; правилами внутрішнього трудового розпорядку, ділового етикету, охорони праці та протипожежної безпеки; рішеннями сесії та виконавчого комітету міської ради прийняті у межах її повноважень; а також інші нормативні документи пов’язані з виконанням посадових обов’язків.

2. ЗАВДАННЯ І ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Організовує розробку проекту місцевого бюджету, програми соціально-економічного і культурного розвитку міста, інших цільових програм міста в галузі управління об’єктами комунальної власності, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, подає їх на затвердження міській раді та виконавчому комітету; здійснює контроль за їх виконанням та подає звіти про хід та результати виконання цих програм.

2.2. Реалізує державну політику в галузі управління об’єктами комунальної власності, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування.

2.3. Координує діяльність виконавчого комітету ради з питань реалізації державної регуляторної політики, розробки та прийняття власних регуляторних актів.

2.4. Проводить попередній розгляд проектів планів розвитку та діяльності комунальних підприємств міської ради, здійснює аналіз ефективності використання ними бюджетних коштів.

2.5. Подає відповідно до законодавства на розгляд ради та виконавчого комітету пропозиції щодо ефективного використання комунального майна, проектів міської програми приватизації та перелік об’єктів, які не підлягають приватизації, організовує роботу по їх виконанню.

2.6. Забезпечує належну підготовку матеріалів та проектів рішень на засідання виконкому з питань, віднесених до власних функціональних обов’язків.

2.7. Очолює роботу наступних комісій виконавчого комітету:

— постійно діючу комісію по списанню з балансу матеріальних цінностей та кредиторської заборгованості;

— комісію з питань відчуження та оренди об’єктів комунальної власності;

— комісію по інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів, розрахунків;

— адміністративну комісію.

2.8. Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом у порядку, визначеному законом згідно затвердженого графіка.

2.9. Готує письмові відповіді на письмові звернення юридичних і фізичних осіб.

2.10. Розглядає запити на інформацію, розпорядником якої є міська рада, з питань, що належать до його компетенції, у відповідності із Законом України Про доступ до публічної інформації.

2.11. За дорученням міського голови може ухвалювати рішення з окремих питань, віднесених до своєї компетенції.

2.12. Виконує інші обов’язки за дорученням міського голови.

3. ПРАВА

3.1. Заступник міського голови має право вимагати від працівників виконавчого комітету та керівників підпорядкованих комунальних підприємств вчасної і якісної підготовки проектів рішень, обґрунтувань, пояснювальних та аналітичних записок, які виносяться на розгляд міської ради та виконавчого комітету.

3.2. Запитувати від виконавців інформацію про хід виконання рішень, прийнятих міською радою та виконавчим комітетом.

3.3. Залучати до участі в розробленні проектів рішень спеціалістів виконавчого комітету міської ради, спеціалістів районних служб, керівників міських комунальних підприємств.

3.4. Отримувати у встановленому порядку від державних органів влади, підвідомчих підприємств, установ, громадських об’єднань, розташованих на території міста Скадовська, інформацію та матеріали, необхідні для виконання посадових обов’язків.

3.5. Вносити пропозиції міському голові щодо вдосконалення діяльності виконавчого комітету міської ради, комунальних підприємств міської ради.

3.6. За погодженням з міським головою давати засобам масової інформації роз’яснення та коментарі стосовно питань та ситуацій, що виникають внаслідок реалізації виконавчим комітетом міської ради своїх повноважень.

3.7. За дорученням міського голови представляти виконавчий комітет міської ради в інших органах управління при розгляді питань, що стосуються діяльності виконавчого комітету міської ради.

3.8. Брати участь в засіданнях постійних комісій /без права голосування/, нарадах при міському голові, зборах жителів міста з питань, пов’язаних з посадовими обов’язками.

3.9. Забезпечувати ділове листування з різними інстанціями з питань, що належать до компетенції заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Заступник міського голови несе відповідальність за:

4.1. неякісне і несвоєчасне виконання, покладених на нього цією посадовою інструкцією, завдань та обов’язків, бездіяльності або невикористання наданих йому прав, порушення норм правил поведінки працівника органу місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;

4.2. правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності — у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

4.3. завдання матеріальної шкоди — у межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України;

4.4. розголошення відомостей, що становлять таємницю установи;

4.5. недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку установи;

4.6. недотримання інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії;

4.7. відповідність підготовлених ним проектів рішень виконкому та ради вимогам чинного законодавства;

4.8. своєчасність та недопущення порушень термінів виконання рішень виконкому, ради;

4.9. надання на засідання виконкому, ради недостовірної інформації.

Ознайомлений (а),

копію посадової інструкції отримав (ла): ____________________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

від _________________ № _______

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника відділу містобудування, архітектури та земельних

відносин виконавчого комітету Скадовської міської ради,

архітектора міста

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Начальник відділу містобудування, архітектури та земельних відносин виконавчого комітету міської ради, архітектор міста (далі — начальник) призначається на конкурсній основі та звільняється розпорядженням міського голови відповідно до Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та “Про архітектурну діяльність”.

1.2. На посаду начальника призначається особа з повною вищою архітектурною освітою та стажем організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років; досконалим володінням українською мовою та вмінням працювати з комп’ютером.

1.3. У роботі начальник безпосередньо підпорядковується міському голові.

1.4. Начальник повинен знати та керуватися у своїй діяльності Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції”, “Про архітектурну діяльність”, “Про основи містобудування”, “Про регулювання містобудівної діяльності” та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються організації та діяльності органів місцевого самоврядування; методи проектування і проведення техніко-економічних розрахунків; технічні, художні, економічні, соціальні та інші вимоги, які враховуються при проектуванні об’єктів; специфікацію регіональних та місцевих природних, економічних, екологічних, соціальних та інших умов реалізації містобудування та архітектурних рішень; методичні нормативи проектування, будівництва і експлуатації об’єктів; стандарти та інші вказівні матеріали по розробці та оформленню проектно-кошторисної документації; технологію будівництва, технічні засоби проектування та будівництва; інструкцію з діловодства у Скадовській міській раді; правилами внутрішнього трудового розпорядку, ділового етикету, охорони праці та протипожежної безпеки; рішеннями сесії та виконавчого комітету міської ради прийняті у межах її повноважень; а також інші нормативні документи пов’язані з виконанням посадових обов’язків.

2. ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Приймає участь у розробці та погодженні генерального плану міста та іншої землевпорядної документації.

2.2. Контролює реалізацію генерального плану міста.

2.3. Вносить пропозиції щодо необхідності виділення бюджетних асигнувань на розробку містобудівної та землевпорядної документації по розвитку міста, організовує її розробку, погодження та затвердження.

2.4. Розглядає інформацію, що надходить до відділу, з інших підрозділів влади стосовно будівництва та архітектури і, при необхідності, готує відповіді на них.

2.5. Розглядає звернення громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що відносяться до компетенції відділу, готує відповідні пропозиції.

2.6Забезпечує належну підготовку матеріалів та проектів рішень на засідання виконавчого комітету, проектів рішень сесій ради.

2.7. Керує роботою відділу, забезпечує виконання його працівниками належним чином своїх службових обов’язків.

2.8. Підписує документи дозвільного характеру на право розміщення зовнішньої реклами за рішенням виконавчого комітету міської ради.

2.9. Погоджує висновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах міста, або відмову у такому погодженні.

2.10. Здійснює контроль за реалізацією генерального плану міста.

2.11. Координує та організовує роботу з питань розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті, підписує паспорт прив’язки тимчасових споруд.

2.12. Доповідає на засіданні виконавчого комітету та міської ради по питаннях в межах наданих відділу повноважень.

2.13. Виконує інші поточні завдання, розпорядження та доручення міського голови.

2.14. Надає доручення працівникам відділу та контролює їх виконання.

3. ПРАВА

3.1. Начальник має право залучати до участі в розробленні різних документів спеціалістів відділу містобудування, архітектури та земельних відносин виконавчого комітету міської ради.

3.2. Вносити пропозиції щодо удосконалення своєї роботи, брати участь у нарадах, отримувати необхідну для виконання своїх обов’язків інформацію.

3.3. Бути присутнім на сесіях міської ради, засіданнях виконавчого комітету, засіданнях постійних комісій, нарадах з питань організаційної роботи.

3.4. На просування по службі з урахуванням кваліфікації, здібностей, сумлінного виконання своїх обов’язків, участі у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії, проходження стажування.

3.5. На здорові, безпечні та належні для роботи умові праці.

3.6. На оплату праці відповідно до займаної посади, якості виконання посадових обов’язків, присвоєного рангу та стажу роботи, а також на забезпечення у межах виділеного фінансування необхідними для виконання посадових обов’язків приміщенням, меблями, оргтехнікою, канцелярським приладдям та іншими матеріалами.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Начальник несе персональну відповідальність за:

4.1. дотримання і виконання діючого законодавства України, Державних будівельних норм та правил України, містобудівної документації, рішень сесії та виконавчого комітету міської ради, доручень міського голови, інших нормативних актів;

4.2. неякісне і несвоєчасне виконання, покладених на нього цією посадовою інструкцією, завдань і обов’язків, бездіяльності або невикористання наданих йому прав, порушення норм правил поведінки працівника органу місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження;

4.3. правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

4.4. завдання матеріальної шкоди — у межах визначеним чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України;

4.5. розголошення відомостей, що становлять таємницю установи;

4.6. не дотримання інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії;

4.7. не дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку установи;

4.8. відповідність підготовлених проектів рішень виконкому міської ради та ради вимогам чинного законодавства;

4.9. своєчасність та недопущення порушень термінів виконання рішень виконавчого комітету, ради;

4.10. надання на засідання сесії та виконавчого комітету ради недостовірної інформації.

Ознайомлений (а),

копію посадової інструкції отрима (ла): _____________________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

від _________________ № _______

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури

та земельних відносин виконавчого комітету Скадовської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та земельних відносин виконавчого комітету міської ради (далі — головний спеціаліст) призначається на конкурсній основі та звільняється розпорядженням міського голови відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

1.2. На посаду головного спеціаліста призначається особа з повною вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стажем роботи на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років; досконалим володінням українською мовою та вмінням працювати з комп’ютером.

1.3. У роботі головний спеціаліст безпосередньо підпорядковується міському голові та начальнику відділу містобудування, архітектури та земельних відносин виконавчого комітету міської ради, архітектору міста.

1.4. Головний спеціаліст повинен знати та керуватися у своїй діяльності Конституцією України, Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції”, “Про архітектурну діяльність”, “Про основи містобудування”, “Про регулювання містобудівної діяльності” та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються організації та діяльності органів місцевого самоврядування; Державні будівельні норми України; інструкцію з діловодства у Скадовській міській раді; правилами внутрішнього трудового розпорядку, ділового етикету, охорони праці та протипожежної безпеки; рішеннями сесії та виконавчого комітету міської ради прийняті у межах її повноважень; а також інші нормативні документи пов’язані з виконанням посадових обов’язків.

2. ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Здійснює розгляд листів та звернень громадян з питань віднесених до його компетенції, дає на них письмові відповіді та несе відповідальність за їх зміст та термін розгляду.

2.2. Проводить прийом громадян, здійснює комплекс роз’яснювальної роботи.

2.3. Готує проекти рішень на засідання виконавчого комітету та сесії міської ради з питань віднесених до його компетенції та робить витяги з них.

2.4. Розглядає інформацію, що надходить до відділу стосовно будівництва та архітектури і, при необхідності, готує відповіді на них.

2.5. Готує проекти ордерів на виконання земельних робіт із будівництва комунальних мереж на території міста.

2.6. Виконує роботу з питань розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті, готує паспорт прив’язки тимчасових споруд.

2.7. Виконує інші доручення міського голови та начальника відділу містобудування, архітектури та земельних відносин виконавчого комітету міської ради, архітектора міста.

2.8. На період відсутності головного спеціаліста з питань будівництва та архітектури відділу містобудування, архітектури та земельних відносин виконавчого комітету міської ради виконує його посадові обов’язки.

3. ПРАВА

3.1. Головний спеціаліст має право співпрацювати з іншими спеціалістами виконавчого комітету міської ради.

3.2. Вносити пропозиції щодо удосконалення своєї роботи, брати участь у нарадах, отримувати необхідну для виконання своїх обов’язків інформацію.

3.3. Бути присутнім на сесіях міської ради, засіданнях виконавчого комітету, засіданнях постійних комісій, нарадах з питань організаційної роботи.

3.4. На просування по службі з урахуванням кваліфікації, здібностей, сумлінного виконання своїх обов’язків, участі у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії, проходження стажування.

3.5. На здорові, безпечні та належні для роботи умові праці.

3.6. На оплату праці відповідно до займаної посади, якості виконання посадових обов’язків, присвоєного рангу та стажу роботи, а також на забезпечення у межах виділеного фінансування необхідними для виконання посадових обов’язків приміщенням, меблями, оргтехнікою, канцелярським приладдям та іншими матеріалами.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Головний спеціаліст несе персональну відповідальність за:

4.1. неякісне і несвоєчасне виконання, покладених на нього цією посадовою інструкцією, завдань та обов’язків, бездіяльності або невикористання наданих йому прав, порушення норм правил поведінки працівника органу місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;

4.2. правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності — у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

4.3. завдання матеріальної шкоди — у межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України;

4.4. розголошення відомостей, що становлять таємницю установи;

4.5. недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку установи;

4.6. недотримання інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії;

4.7. відповідність підготовлених ним проектів рішень виконкому та ради вимогам чинного законодавства;

4.8. своєчасність та недопущення порушень термінів виконання рішень виконкому, ради;

4.9. надання на засідання виконкому, ради недостовірної інформації.

Ознайомлений (а),

копію посадової інструкції отримав (ла): _____________________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)